BASES DO XXIII CLÁSICO VILA DAS PONTES – DESAFÍO VILA DAS PONTES

18 DE XUÑO DE 2023, 08:30 h

AS PONTES – A CORUÑA

Art 1.- O Desafío Vila de As Pontes é unha PISTA CICLOTURÍSTICA DE VELOCIDADE LIBRE das reguladas no artigo 9 do Regulamento de Ciclismo-Ciclismo para Todos da RFEC no marco dunha especialidade de ciclismo que concibe este deporte onde se valora un esforzo individual en base a unha autoestima. motivación de mellora; respondendo a todos os amantes do ciclismo que queiran practicalo co máximo pracer segundo os seus desexos, as súas capacidades e as súas posibilidades.

Proba de ciclismo de velocidade libre, cun importante grao de dificultade (quilometraxe ou desnivel) e onde a participación e o esforzo individual son unha motivación para a superación persoal. Os participantes identificaranse con números ou placas na súa bicicleta. En función da dificultade da proba, o organizador poderá aumentar a idade mínima dos participantes. Establecerase un censo de todos os participantes que completen a proba.

A proba someterase ao disposto nos artigos 15 e seguintes do anexo II do Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de circulación para a aplicación e desenvolvemento do texto articulado da Lei de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, aprobado polo Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo.

Art 2.- A participación na proba corre pola responsabilidade e risco propio dos participantes. No momento da inscrición, o participante manifesta que está fisicamente apto para a proba, declarándose consciente de que a proba ofrece unha alta esixencia física.

Art. 3.- Poderán inscribirse os menores sempre que sexan maiores de 16 anos (ou sexan maiores de 16 anos durante o ano en que se celebre o evento), debendo presentar unha autorización escrita asinada polo proxenitor no seu momento. de recollida do dorsal, nai ou titor do ciclista. Un modelo da dita autorización pódese obter na páxina web do Club Ciclista AsPontes www.ccaspontes.com

O prazo de inscrición será do 15 de maio ao xoves 15 de xuño ás 22:00 h.

O prezo da inscrición será

INSCRITO A PARTIR DO 15 DE MAIO DE 2023:

FEDERADOS: 20€

NON FEDERADOS: 30 € (20 matrícula + 10 licenza dun día)

PREMIOS/AGASALLOS E CLASIFICACIÓNS

A clasificación será por grupos de idade; masculino e feminino, os 3 portando trofeos
primeiro de cada categoría, sempre que haxa polo menos 3 participantes por
categoría, en caso contrario serán incluídos na categoría anterior.
– nados ata 1992, categoría SENIOR.
– nados entre 1992 e 1983, categoría VETERANOS A.
– entre 1982 e 1973, VETERANOS categoría B.
– nacidos dende 1972, categoría VETERANOS C.
– parellas: rexistradas como tales e pasando polos controis ao mesmo tempo (±10 seg.)
– Parellas mixtas: rexistradas como tales e pasando por controis ao mesmo tempo (±10 seg.)

Polo tanto, a táboa de trofeos será a seguinte:

Tomaranse os seguintes horarios:
– Todo o camiño
– Ata alta caxado (km 112) categorías de premios finais
– Subida O Couzadoiro, (km 81 a km 87) premio especial de montaña

Art 4.- As inscricións considéranse definitivas, polo que no caso de non poder participar non se procederá á devolución da inscrición. As inscricións son estritamente persoais e intransferibles, non poden ser utilizadas por outra persoa que non sexa a persoa inscrita. Non é posible substituír un participante por outro debido aos números de licenza e DNI.

Art 5.- A organización manifesta expresamente ter subscrito previamente un seguro que garante a responsabilidade civil dos posibles danos que a propia organización puidese ocasionar.

Art 6.- Para recoller o dorsal SERÁ OBRIGATORIO presentar o DNI e a licenza federativa en vigor no caso de posuír. Só a bolsa dorsal será entregada única e exclusivamente ao seu propietario.

Art 7o.- O control de paso realizarase por vía electrónica mediante a utilización dun chip dun só uso. É obrigatorio utilizar o chip co número colocado no manillar da bicicleta. Ao participante que non o leve non se lle outorgará diploma de tempo. Os participantes que non dispoñan de pase de control en todos os puntos establecidos pola organización consideraranse automaticamente non clasificados.

Art 8.- Todos os participantes deberán levar o dorsal que se lles asignou de forma obrigatoria e visible. Calquera participante que non leve o devandito dorsal de forma visible será excluído polos membros da organización. O número é un artigo persoal e intransferible, a persoa inscrita só pode participar co número que se lle asignou e comprométese a non permitir que outras persoas o utilicen.

Art 9.- Dereito de eliminación: A organización resérvase o dereito de tomar esta decisión en calquera momento en función das ordes dos axentes de tráfico segundo o atraso acumulado. Ademais, estableceranse varios puntos de control de cualificación ao longo do percorrido, cos seguintes tempos máximos de paso:

11:00 h. As Felgosas-Cerdido –km 35 (desvío AC-862 ata hospital de Campo).

12:30 h. A Cuiña-Ortigueira –km 72 (desvío AC-101 a O Caxado).

Art 10.- Será obrigatorio o uso de casco de protección. Calquera participante que non leve o casco será inmediatamente expulsado da proba.

Art 11.- Calquera participante que sexa visto remolcado por algún vehículo será sancionado pola Organización (por risco de accidente). Prohibición de acompañamento de vehículos de acordo coas NORMAS de Circulación: as forzas da orde deixarán de acompañar vehículos, que deberán responsabilizarse das sancións que o incumprimento das normas de circulación lles cause.

Art. 12.- Durante o percorrido haberá varios avituallamentos sólidos e líquidos para satisfacer as necesidades dos participantes, así como un avituallamento sólido e líquido permanente ao remate.

A organización pode eliminar os postos de auxilio intermedios dependendo dos tempos de tránsito e das necesidades organizativas doutros postos de axuda.

Art 13.- A Organización disporá, durante o desenvolvemento da proba e de forma permanente, dun equipo de facultativos e ambulancias, dun coche escoba, servizo de duchas e vestiario.

Así mesmo, a organización contará con asistencia mecánica durante toda a proba. En caso de avaría, a man de obra será gratuíta, pero os recambios correrán a cargo dos participantes. Só se atenderán aquelas reparacións que se poidan solucionar no camiño, salvo pinchazos, que correrán a cargo dos ciclistas.

Art 14.- Considérase que todos os participantes están de excursión persoal, debendo acatar as Normas do Código de Circulación vixente e considerándose responsables persoalmente de todas as infraccións que poidan cometer, sendo imprescindible a súa aceptación para poder inscribirse. A proba transcorre por estradas abertas ao tráfico, polo que o feito de que circule un vehículo que se abre non supón unha paralización do tráfico, senón un sinal. Os que non cumpran a legalidade serán expulsados da marcha, e non poderán inscribirse en posteriores edicións. Ao aceptar o regulamento, o participante declarará que asume os riscos inherentes á participación nunha proba aberta ao tráfico, e que exclúe a organización da proba de responsabilidade por calquera incidente ou accidente derivado da participación nela.

Artigo 15.- A Organización non se fai responsable de ningún accidente do que puidese ser causa ou vítima o participante, que deberá estar cuberto polo seguro da licenza, nin se fai responsable solidaria dos gastos ou débedas que poidan incorrer os participantes durante a marcha. nin da perda ou dano que puidesen sufrir as bicicletas ou outros equipos dos participantes. O participante exime á organización de responsabilidade pola perda ou deterioración de efectos persoais por calquera circunstancia.

Art 16.- No caso de que a organización sufra algún tipo de sanción, multa, etc. derivados de comportamentos incorrectos por parte de calquera dos participantes adoptarán medidas drásticas contra o infractor.

Art 17.- A Organización resérvase o dereito a realizar as modificacións oportunas en calquera aspecto relacionado con este evento, cando por calquera motivo o considere necesario. Así mesmo, resérvase o dereito de admisión.

Artigo 18.- Dereito á imaxe.- A aceptación deste regulamento implica que o participante autoriza obrigatoriamente aos organizadores desta proba a deixar constancia total ou parcial da súa participación nela, acorda que poden utilizar a súa imaxe para a promoción e difusión da imaxe da proba. en todas as súas modalidades (radio, prensa, vídeo, fotografía, DVD, Internet, carteis, medios, etc) e cede todos os dereitos relacionados coa súa explotación comercial e publicitaria, sen dereito a percibir compensación económica algunha.

Art 19.- O mero feito de inscribirse nesta proba supón a aceptación do presente Regulamento e a renuncia a todos os dereitos contra a organización. Renuncia a todas as accións legais que poidan derivarse da súa participación na proba.

Art. 20.- En rigor, sancionarase aqueles participantes que:

– Non respectar o código de tráfico.

– Non respectar as instrucións indicadas polas forzas da orde e/ou pola organización.

– Non pasar polos controis situados na ruta.

– Ensucia ou degrada o itinerario, tirando residuos.

– Dispoñer dun vehículo de apoio propio, dificultando o avance do resto.

– Condutas que impidan o normal desenvolvemento da proba e que vaian en contra desta normativa.

Os membros das forzas da orde e da organización tomarán nota daqueles que realicen algunha das condutas anteriormente sinaladas.

A organización adquire o compromiso ante o resto dos participantes e as autoridades de sancionalos de forma eficaz.

A sanción consistirá en:

– Descualificación e expulsión da proba.

– Inclusión nunha relación de participantes sancionados, con prohibición de participar en vindeiras edicións da proba.

– As sancións impostas polas autoridades se así o consideran oportuno.

A organización designará un grupo de participantes en bicicleta (principalmente membros do CC AsPontes) que terá como función velar pola seguridade e o bo desenvolvemento da proba. Levarán un kit específico que os identificará en todo momento. Os ditos colaboradores poderán ser consultados polos participantes sobre calquera dúbida ou necesidade que xurda durante o transcurso da proba. Así mesmo, terán a facultade de comunicar á organización da comisión, por parte de calquera participante, os comportamentos descritos neste artigo, tendo estas comunicacións o mesmo valor que as reclamacións formuladas pola propia organización.

Art 21.- A organización non asumirá ningunha responsabilidade se o evento se suspende ou apraza por causas alleas á organización. Así mesmo, a organización non se fai responsable das decisións tomadas pola administración ou outros organismos.

Art 21.1.- A inscrición no evento implica a aceptación desta política de cancelación.

Art 21.2.- Non se devolverán as inscricións por razóns de cancelación ou aprazamento.

Art 22.- O Club Ciclista AsPontes garante o cumprimento íntegro da normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal. De conformidade co disposto no artigo 12.2 do RD 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase e expresamente ao participante. acepta que os datos persoais facilitados por correo ou mediante o formulario de inscrición sexan incluídos no ficheiro de PARTICIPANTES, cuxo responsable é CLUB CICLISTA AS PONTES. O ficheiro ten por obxecto a xestión de suxestións, rexistros de probas, consultas, opinións, solicitudes ou comentarios de calquera índole, remitidos polos usuarios da web do CC As Pontes, co fin de mellorar o servizo aos usuarios. Este ficheiro utilízase como contedor temporal de todos os correos electrónicos recibidos no enderezo de correo electrónico indicado na páxina web de CC As Pontes, polo que o enderezo de correo electrónico do remitente e o texto asociado bótanse despois da súa tramitación e unha vez cumprida a súa finalidade.

A INSCRICIÓN IMPLICA A ACEPTACIÓN E O CUMPRIMENTO DESTA NORMATIVA. IMPLICA TAMÉN A ACEPTACIÓN DA LEI DE PROTECCIÓN DE DATOS.

As Pontes, 1 de marzo de 2023

O Presidente do Club Ciclista As Pontes

Marcos Fernandez Bellas

Organizan

concello-de-as-pontes

Colaboran