Política de Privacidade

 • Dereito de información

Para os efectos do disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 (GDPR), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e a Lei orgánica 3/2018. do 5 de decembro, sobre protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), infórmase ao usuario da existencia dun tratamento automatizado de datos de carácter persoal creado polo CLUB CICLISTA AS PONTES e baixo a súa responsabilidade cos datos persoais que poida proporcionarnos mentres navega polo noso sitio web, xa sexa no momento do seu rexistro ou cando envíe unha mensaxe de correo electrónico.

 • Responsable do tratamento:
 • CLUB CICLISTA AS PONTES
 • CIF: G27269158
 • Dir. Postal: APDTO CORREOS 38, 15320 – AS PONTES (A CORUÑA)
 • Teléfono: 722351913
 • Correo electrónico: direcciónccvp2016@gmail.com.
 • Finalidade do tratamento:

A finalidade do tratamento é a descrita en cada un dos formularios establecidos na páxina web na que nos facilita os seus datos.

 • Lexitimación:

Artigo 6.1.a) do GDPR. O interesado prestou o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para unha ou varias finalidades concretas.

Artigo 6.1.b) do GDPR. Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o interesado sexa parte ou para a aplicación, a instancia deste, de medidas precontractuais.

 • Conservación e tratamento dos datos:

Os seus datos conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude, sempre que non indique o contrario mediante o exercicio do seu dereito de supresión, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais e atender as posibles responsabilidades que poidan derivarse do cumprimento do a finalidade para a que se recolleron os datos. De ser necesario, CLUB CICLISTA AS PONTES cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou xa non sexan necesarios para a súa finalidade, de conformidade co disposto na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que acepta notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos para fidelizar as partes.

Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal.

CLUB CICLISTA AS PONTES non creará ningún tipo de “perfil” a partir da información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en función dos perfís.

De conformidade co disposto na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos do seu interese, mediante correo electrónico. ou por calquera outro medio electrónico de comunicación equivalente.

Tes dereito a opoñerte e/ou retirar o consentimento ao tratamento dos datos anteriormente indicados, no seu caso, e en calquera momento, sen que se afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada, comunicándoo ao responsable. . do tratamento no/s enderezo/s indicados.

 • Medidas técnicas e organizativas

CLUB CICLISTA AS PONTES adopta medidas, controis e procedementos técnicos razoablemente fiables e eficaces de carácter físico, organizativo e tecnolóxico, destinados a preservar a integridade e seguridade dos seus datos e garantir a súa privacidade. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e perdas derivados das alteracións que terceiros poidan ocasionar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros de usuarios.

Ademais, todo o persoal con acceso aos datos persoais foi formado e coñece as súas obrigas en relación co tratamento dos datos persoais.

No caso dos contratos que asinamos cos nosos provedores, incluímos cláusulas nas que estes están obrigados a manter o deber de segredo sobre os datos persoais aos que tivesen acceso en virtude do pedido realizado, así como a implementar medidas de seguridade.técnicas técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resistencia permanente dos sistemas e servizos de tratamento de datos persoais.

Todas estas medidas de seguridade son revisadas periodicamente para garantir a súa adecuación e eficacia.

Non obstante, non se pode garantir a seguridade absoluta nin existe ningún sistema de seguridade impenetrable, polo que, no caso de que algunha información obxecto de tratamento e baixo o noso control se vexa comprometida como consecuencia dunha violación da seguridade, adoptaremos as medidas adecuadas para investigar. O incidente, comunicalo á Autoridade de Control e, se é o caso, a aqueles usuarios que puideran resultar afectados para que adopten as medidas oportunas.

 • Dereitos:

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade dos datos e non ser obxecto de decisións automatizadas e individualizadas, en relación cos datos obxecto de tratamento, ante o responsable do tratamento ante o citado responsable. enderezo. , ou por correo electrónico a directiveccvp2016@gmail.com, achegando copia do DNI ou documento equivalente. No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control de Protección de Datos competente, esta é a Axencia Española de Protección de Datos, e cuxos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd. .gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf .

Patrocinadores

concello-de-as-pontes

óptica-carmela

nexo

logo-Villasuso-construción